Åpningstider

Mandag - fredag: 08:00 – 16:00

91 00 79 49

Sentralbord
Vakttelefon utenfor åpningstid: 45 46 52 69 klokken 0630-2130

Alminelig oppdragsvilkår

Del II

 

Alminnelige oppdragsvilkår

 

 1. Innledning

De alminnelige oppdragsvilkår regulerer rettigheter og plikter mellom Barnehagevikarer AS og innleier.

Innleier bekrefter ved bestilling av oppdraget å ha gjort seg kjent med, og akseptert, Barnehagevikarer AS’ alminnelige oppdragsvilkår for utleie av arbeidskraft

Disse alminnelige oppdragsvilkår (del II) utfylles av bestemmelsene i kundeopplysningsskjema oppdragsbekreftelsen (del I). Ved motstrid går vilkårene i oppdragsbekreftelsen foran bestemmelsene i de alminnelige oppdragsvilkår.

 1. Fakturering og betaling

Innleier faktureres månedlig basert på attesterte timer, samt tillegg nevnt i punkt 3. Betalingsfrist er 10 dager. Ved forsinket betaling betaler innleier forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 om forsinket betaling. Se for øvrig punkt 6 vedrørende avtalebrudd.

 1. Vederlag

Barnehagevikarer AS’ priser bygger på likebehandlingsprinsippet, jf. arbeidsmiljølovens § 14-12, bokstav a. Det forutsettes derfor at innleier har gitt riktige og nødvendige opplysninger om egne ansattes lønns- og arbeidsvilkår, se også punkt 4.

Barnehagevikarer AS’ priser dekker ordinære kostnader i forbindelse med arbeidsutleien, herunder den utleide medarbeiders lønn, sosiale kostnader som feriepenger, yrkesskadeforsikring og eventuell sykelønn, arbeidsgivers andel av folketrygden, administrasjon, OTP, der det er obligatorisk.

Det kommer tillegg for overtid, ubekvem arbeidstid, o.l., samt lønn for fritid som for innleiers egne ansatte. I tillegg kommer videre lønn under arbeidsgiverperiodene ved permittering, lønnet permisjon i den grad arbeidstaker ikke mottar direkte utbetalinger fra NAV, og godtgjøring under korte velferdspermisjoner. Barnehagevikarer AS’ tjenester er pr i dag ikke merverdiavgiftspliktige.

Regulering av vederlaget for oppdraget kan foretas når tariffsatser endres, eller når likebehandlingsprinsippet medfører justering av den utleide arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår.

 1. De ansattes lønns- og arbeidsvilkår

Før oppdraget påbegynnes skal Barnehagevikarer AS få opplysninger som er nødvendige for at Barnehagevikarer AS skal kunne oppfylle kravet til likebehandling i arbeidsmiljøloven § 14-12 a, dvs det skal opplyses om arbeidsvilkårene og lønnsbetingelsene for innleiers egne ansatte.

Dersom det skjer endringer i lønns- og arbeidsvilkår, for innleiers egne ansatte, i den perioden oppdraget varer, må innleier, så raskt som mulig, å gi Barnehagevikarer AS opplysninger om endringene.

 

Opplysningene skal omfatte:

 1. a) arbeidstidens lengde og plassering
 2. b) overtidsarbeid
 3. c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder
 4. d) nattarbeid
 5. e) feriefritid, feriepenger og godtgjøring på slike dager
 6. f) lønn og utgiftsdekning
 7. g) felles goder og tjenester.

Det vises til arbeidsmiljølovens § 14-12, bokstav a, (1) og (2).

 1. Partenes ansvar

5.1 Barnehagevikarer AS’ ansvar

Barnehagevikarer AS skal skaffe innleier arbeidskraft.

Barnehagevikarer AS er ansvarlig for å utbetale lønn, feriepenger og sykepenger, samt foreta trekk av skatt for den utleide arbeidskraft.

Barnehagevikarer AS har ansvar for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Sykemeldinger og egenmeldinger skal leveres til Barnehagevikarer AS

De utleide arbeidstakere har sitt stillingsvern hos Barnehagevikarer AS.

Barnehagevikarer AS kontrollerer innsendte timelister, og har anledning til å foreta ettersyn av innleiers HMS-arbeid for øvrig. 

5.2 Innleiers ansvar

I forbindelse med sykdom plikter innleier å medvirke til oppfølging og tilrettelegging i samarbeid med Barnehagevikarer AS under den avtalte oppdragsperioden.

Dersom sykemeldinger og egenmeldinger leveres til innleier, skal disse videreformidles til Barnehagevikarer AS så snart disse er mottatt.

Innleier skal, så raskt som mulig, gi skriftlig beskjed til Barnehagevikarer AS om uoverensstemmelser, personalsaker eller andre problemer som oppstår og som Barnehagevikarer AS bør få opplysninger om.

5.2.1 Helse miljø og sikkerhet

Innleier har ansvaret for HMS på arbeidsplassen og har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Innleier er å anse som hoved bedrift med ansvar for samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2.

 

 

 

 1. Erstatning

Barnehagevikarer AS er ikke ansvarlig for skader og tap som er forårsaket av den innleide arbeidstaker.

Barnehagevikarer AS’ ansvar er, for øvrig, uansett begrenset til de forhold som dekkes av Barnehagevikarer AS’ forsikringsordninger.

 1. Endringer ved sykdom, permisjon oa

Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett og plikt til å fortsette arbeidet i innleiebedriften, dersom oppdraget består.

Dersom utleid arbeidstaker blir sykmeldt, går ut i permisjon, sier opp sin stilling, blir sagt opp eller avskjediget, skal Barnehagevikarer AS forsøke å skaffe ny arbeidstaker.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gir Barnehagevikarer AS ingen garanti for at erstatter kan skaffes. Det anses ikke som avtalebrudd dersom Barnehagevikarer AS ikke finner noen erstatter.

Med mindre annet fremgår av skriftlig avtale, opphører et utleieoppdrag fra arbeidstakers fratreden dersom Barnehagevikarer AS ikke kan skaffe erstatter.

 1. Permittering

Dersom vilkårene for permittering, under et løpende oppdrag, er oppfylt, foretas permitteringen av Barnehagevikarer AS. Innleiers betalingsforpliktelser i henhold til denne avtale følger periodene for arbeidsgivers lønnsplikt i henhold til lov om lønnsplikt under permittering.

 1. Taushetsplikt

Partene forplikter seg til å iaktta taushet og hindre at andre får adgang eller kjennskap til fortrolige opplysninger, med mindre annet følger av særskilt lovgivning.

Taushetsplikten gjelder også etter oppdragets avslutning.

De utleide arbeidstakere har likeledes taushetsplikt om informasjon og personopplysninger de får tilgang til under oppdraget.

 1. Oppsigelse

Med mindre annet fremkommer fra oppdragsbekreftelsen kan avtalen ikke sies opp før den avtalte perioden er utløpt.

Avtalen opphører imidlertid, dersom en utleid arbeidstaker avslutter sitt arbeidsforhold på grunn av endringer nevnt i avtalens punkt 7, og Barnehagevikarer AS ikke klarer å en ny arbeidstaker til erstatning.

 1. Tvister

Ved uenighet skal partene forsøke å komme frem til enighet ved forhandlinger. Avtalt verneting er Oslo tingrett.